>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کارایی سولفادیازین و تولترازوریل در قناری های مبتلا به عفونت گوارشی ایزوسپورا  
   
نویسنده صالحی فروز حمیدرضا ,غلامی آهنگران مجید ,مقتدایی خوراسگانی الهام
منبع زيست شناسي جانوري - 1398 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:29 -35
چکیده    ایزوسپورا یک انگل گوارشی شایع در پرندگان زینتی به‌ویژه گنجشک سانان شایع است. آلودگی با ایزوسپورا موجب انتریت و کاهش توانایی هضم و جذب مواد مغذی می شود. در مطالعه اخیر، به مقایسه کارایی تولترازوریل و سولفادیازین در کاهش دفع اووسیت ایزوسپورا در قناری‌های آلوده به ایزوسپورا پرداخته شد. برای این منظور، 165 قناری آلوده در 48 قفس به 3 گروه شامل کنترل، آلوده و درمان شده با تولترازوریل، و آلوده و درمان شده با سولفادیازین تقسیم شدند. میانگین اووسیت دفع شده در گروه‌ها در قبل و بعد از درمان به طور آماری مقایسه شدند. نتایج نشان داد میزان دفع اووسیت ایزوسپورا در گروه‌های تحت درمان با تولترازوریل و سولفادیازین تفاوت معنی دار ندارد. لذا به نظر می رسد در شرایط فعلی ایران، تولترازوریل و سولفادیازین در کنترل عفونت ایزوسپورا در قناری به یک اندازه موثر باشند.
کلیدواژه ایزوسپورا، قناری، تولترازوریل، سولفادیازین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, گروه دامپزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, گروه دامپزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, گروه دامپزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved