>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان بیان rna غیرکدکننده بلند gas8-as1 و ژن هدف gas8 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس  
   
نویسنده پاطوقی منا ,غفوری فرد سوده
منبع زيست شناسي جانوري - 1398 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:1 -9
چکیده    بیان ژن مهار رشد اختصاصی 8 (gas8) و rna آنتیسنس طبیعی آن (gas8-as1) در بافت های توموری با منشا مختلف ارزیابی شده است. با این حال، ارتباط آنها با اختلالات مرتبط با ایمنی خیلی درک نشده است. در مطالعه حاضر، ما سطح بیان این ژنها را در 50 بیمار مبتلا به فرم عودکنندهبهبود یابنده ی مالتیپل اسکلروزیس (rrms) با گروه کنترل افراد سالمی که از لحاظ سن و جنس هم سان سازی شده بودند، ارزیابی کردیم. سنجش بیان بر نمونه های خون محیطی افراد شرکت کننده در آزمایش صورت گرفت. استخراج rna کل از خون و سنتز cdna از خون انجام شد، سپس با روش taqman pcr  و با طراحی پرایمر و پروبهای اختصاصی سنجش صورت گرفت. بیان هر دو ژن در مقایسه با کنترل ها به صورت چشم گیری افزایش یافت (به ترتیب p=0.001 و p<0.0001). تفاوت در بیان gas8 نیز در کل بیماران زن و زنان کمتر از 50 سال در مقایسه با افراد کنترل مربوطه معنی دار بود ( به ترتیب p=0.002 و p=0.006). بیان gas8-as1 در بیماران مرد در هر دو زیر گروه مبتنی بر سن در مقایسه با افراد سالم مربوطه بالاتر بود (p=0.0001). بیان هر دو ژن  در گروه مردان با سن شرکت کنندگان رابطه معکوس داشت اما این ارتباط با هیچ زیر گروه دیگری وجود نداشت. مطالعه حاضر اهمیت gas8 و gas8-as1 را در پاتوژنز ms و نقش فرضی gas8-as1 به عنوان یک نشانگر تشخیصی در زیرمجموعه های بیماران نشان می دهد
کلیدواژه gas8 ,gas8as1 ,مالتیپل اسکلروزیس، بیان ژن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پزشکی, گروه ژنتیک پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved