>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات ناشی از استرس اکسیداتیو در نتیجه اعمال استرس اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه  
   
نویسنده زینائی ایراندخت ,عریان شهربانو ,واعظ مهدوی محمدرضا ,عیدی اکرم ,روغنی مهرداد
منبع زيست شناسي جانوري - 1398 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:11 -27
چکیده    تاثیر استرس های اجتماعی بر بروز بیماریهای قلبی – عروقی و بیماری های روحی روانی روشن است. برای بررسی تاثیر گذاری این استرسها بر القائ استرس اکسیداتیو ایجاد تغییر در سطح اکسیدانی و آنتی اکسیدانی مدل محدودیت تغییر هم خانه مشاهده  در حضور دریافت  آنتی اکسیدان زردچوبه طراحی شد. 60 سر رت نر نژاد ئویستار تحت شرایط استاندارد دما و نور و آب قرار گرفتند و در گروههای تحت استرس یک سوم غذای معمول هر رت در اختبارش قرار داده شد. استرس تغییر هم خانه و مشاهده هم دردو گروه  این رتها القا گردید. دردو گروه غذای مصرفی شان محتوی زرد چوبه بود.به مدت 4 ماه رته تحت شرایپط تعریف شده برای هر گروه یعنی تغییر هم خانه مشاهده زردئچوبه ،محدودیت غذایی مشاهده تغییر هم خانه زردچوبه،کنترل،کنترل زردچوبه نگهداری شدند .پس از اتمام دوره نگهداری رتها با اتر بیهوش شده و بافت کلیه و مغز آنها هموژن شد. هر کدا از فاکتور های مرو نظر یعنی مالون دیآلدئید،گلوتاتیون، نیتریک اکساید،کاتپسین d و لیپوفوشین در بافتها سنجش شد.  سطح مالون دی آلدئیدبطور معنی داری هم در مغز و هم در کلیه در گروه تحت استرس افزایش پیداکرد. سطح  نیتریک اکساید و گلوتاتیون در مغز افزایش یافت میزان فعالیت کاتپسین d و تجمع لیپوفوشین تغییر ی نداشت. مغز نسبت به تشکیل mda حساس تر است اما سطح گلوتاتیون و نیتریک اکساید در آنها بالاتر است. تغییرات ناشی از القائ استرسهای اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه  بصورت یکسان رخ نمی دهد.
کلیدواژه استرس اجتماعی، آنتی اکسیدان زردچوبه، محدودیت مشاهده تغییر هم خانه، گلوتاتیون، نیتریک اکساید
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشکده علوم پزشکی شاهد, گروه فیزیولوژی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه زیست شناسی, ایران, دانشکده علوم پزشکی شاهد, گروه فیزیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved