>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1388 - دوره:1 - شماره:3


  tick  معرفی سه گونه نماتد غلاف دار ( Heath Nematode ) از ایران - صفحه:1-7

  tick  اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز بر تعداد سلولهای خونی موش نژاد نر Nmri - صفحه:9-16

  tick  نقش نوع پوشش گیاهی در مقایسه میزان بیوماس سوسماران، به عنوان شاخصی از کارایی اکولوژیکی اکوسیستم ( منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار) - صفحه:17-22

  tick  تاثیر گیرنده های موسکارینی ناحیه هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیدها در مدل یادگیری اجتنابی مهاری - صفحه:23-30

  tick  شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری - صفحه:31-38

  tick  بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی دانه رازیانه ( Foeniculum Vulgare ) بر هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی نر نژاد ویستار - صفحه:39-45

  tick  بررسی فعالیت لانه گذاری لاک پشت منقار عقابی ( Eretmochelys Imbricata) در جزیره شیدور ( استان هرمزگان ) - صفحه:47-53

  tick  تاثیر عصاره ی آبی گیاه رایانه بر میزان ترشح هورمون پرولاکتین و شیردهی موش رت ماده نژاد Wistar - صفحه:55-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved