>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان  
   
نویسنده طیبی ابوالحسنی امیر حسین ,خدابخشی محمد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:167 -192
چکیده    امروزه شهرت و عظمت سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، صرفاً به‌دلیل وجود دارایی‌های فیزیکی یا مالیِ بیشتر نیست، بلکه به خاطر سرمایۀ انسانی، دانش و مهارت‌های آنان است. به‌عبارتی، یکی از کلیدهای موفقیت در اقتصاد دانش‌محور که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمان‌ها می‌شود، منابع انسانی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد. ازاین‌رو هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است. رویکرد پژوهش به‌صورت کیفی اکتشافی و با روش تحلیل محتوای مبتنی بر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 9 شرکت دانش‌بنیان موفق مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری است. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری و مقوله‌بندی استفاده شد که درنهایت عوامل موثر در قالب 17 مولفه و 3 مقولۀ فردی، سازمانی و محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان نیز بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.
کلیدواژه ماندگاری، منابع انسانی، اقتصاد دانش‌محور، شرکت‌های دانش‌بنیان
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved