>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان  
   
نویسنده سلطانی محمد رضا ,علیانی موسی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:157 -182
چکیده    شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله‌علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به‌منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می‌دادند، درحالی‌که امروز جنبۀ راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسۀ دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح است. روش این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است.جامعۀ آماری این تحقیق شامل 108 نفر از مسئولین نیروی انسانی و مدیران ارزشیابی عملکرد است که نمونۀ آماری بر اساس کل‌شماری یعنی کل جامعۀ آماری را دربر می گیرد. این افراد کسانی هستند که اغلب هر دو نظام ارزشیابی را در سازمان موردمطالعه درک کرده اند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن داردکه نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در تمامی ابعاد سه‌گانۀ ورودی با میانگین (3.78)، فرایند با میانگین (3.82) و خروجی با میانگین (3.64) نسبت به نظام ارزیابی عملکرد، از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، ارزشیابی شایستگی‌ها
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
پست الکترونیکی mr021m@yahoo.com
 
   1A Comparative and Analytic Study of Performance Evaluation System and Competence Evaluation System at Organizations  
   
Authors soltani mohammadraza ,aliani mousa
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved