>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار  
   
نویسنده شوقی محمد ,بازرگانی محمد ,نادری خورشیدی علیرضا ,دیواندری علی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:125 -155
چکیده    محیط کسب‌وکار امروز، محیطی متلاطم، غیرقابل پیش‌بینی با تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و رقابتی، ضرورتی را برای بانک انصار  ایجاد می‌کند که برای بقا و رشد در محیط رقابتی، با تشخیص به‌موقع وکشف فرصت ها، منافع بازار را نصیب خود سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت موضوع، پژوهشی تجویزی (هنجاری) و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. در این جهت الگوی برساختۀ مبتنی بر مطالعات نظری، با استفاده از روش میدانی ارزیابی و اعتبارسنجی انجام شد. در این جهت، جامعۀ موردمطالعۀ پژوهش حاضر را مدیران ارشد صنعت بانکداری و بانک انصار  تشکیل می دهند که به صورت هدف‌مند نمونه ای از آن انتخاب شد و جامعۀ آماری شامل36 نفر از  مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دانش و تجربه مدیریت راهبردی بود که در این ارزیابی برای تحلیل نتایج و استخراج داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامۀ استاندارد با ضریب کرونباخ 0.893 و از طریق نرم‌افزار spss و pls3 با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های حاصل از تحقیق پس از آزمون و تحلیل‌های مرتبط با سوالات، الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار را تایید کرد.
کلیدواژه تفکر راهبردی، برنامه‌ریزی راهبردی، بانک انصار
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
   A Model of Developing Strategic Thinking for Chief Managers at Ansar Bank  
   
Authors Bazargani Mohammad ,Shoghi Mohammad ,divandi ali ,naderi khorshidi ali reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved