>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطۀ بین مولفه‌های فرهنگ یادگیری سازمانی و ایجاد اثربخشی در سازمان با متغیر میانجی نوآوری سازمانی  
   
نویسنده بنیادی نائینی علی ,والی فرزانه ,عزیزی محمد حسن ,احسنی زاده سامان
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:187 -211
چکیده    به‌رغم ناپایداری‌های محیط کسب‌وکار و پیشرفت فناوری، سازمان‌ها با تکیه‌بر قیمت و کیفیت، قادر به ادامه فعالیت نیستند. ازاین‌رو نوآوری به یکی از مزیت‌های رقابتی کلیدی تبدیل شده است. فرهنگ یادگیری سازمانی نیز یکی از راهکارهای کلیدی برای ارتقای نوآوری سازمانی محسوب می‌شود که با خلق و کسب دانش موردنیاز سازمان، زمینه را برای نوآوری در کسب‌وکار فراهم می‌کند. این مقاله به بررسی تاثیر نوآوری از مجرای فرهنگ یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی می‌پردازد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و نمونه‌ای متشکل از 132 نفر از کارکنان شرکت‌ها در مراکز رشد و فناوری شهر تهران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که اکتساب دانش به‌عنوان یک پشتوانه برای سایر مولفه‌ها در تقویت کارایی، نقش اساسی دارد. ازطرف‌دیگر رابطۀ متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی و نیز تاثیر مستقیم این متغیر بر اثربخشی سازمانی نشانگر این است که سازمان با بهره‌گیری از اکتساب دانش و ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری، می‌تواند نوآوری را تا حد زیادی ارتقا داده و همین موضوع نقش مهمی در افزایش اثربخشی برای سازمان دارد.
کلیدواژه فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی سازمانی، نوآوری سازمانی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی پیشرفت, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی saman.ahsanizade@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved