>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی مولفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه  
   
نویسنده حافظیان مریم ,صالحی محمد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:83 -103
چکیده    این پژوهش به شناسایی مولفه‌های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی مراکز رشد دانشگاهی و نقش آنها در شکل‌گیری شرکت‌های زایشی دانشگاه پرداخت. روش پژوهش کیفی کمی (آمیخته) و جامعۀ آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه‌های استان مازندران است. نمونه‌گیری در بخش مطالعۀ کیفی هدف‌مند و در بخش کمی تصادفی طبقه‌ای است. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 304 نفر، 170 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که بعد از تائید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی، 16 مولفه در بعد مدیریت و کارکنان شناسایی شد. در بخش کمّی، یافته‌ها نشان داد که مولفۀ حفاظت از دارایی‌های فکری توسط مدیران مرکز رشد با بالاترین بار عاملی (1)، و مولفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد با کمترین بار عاملی(66/0) از کل واریانس‌ها را تبیین و سایر مولفه‌ها نیز هر کدام به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند.
کلیدواژه انکوباتورهای دانشگاهی، مدیریت منابع انسانی، شرکت های زایشی دانشگاه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, گروه مدیریت آموزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, گروه مدیریت اموزشی, ایران
پست الکترونیکی drsalehi@iausari.ac.ir
 
   Identifying the Present Components of Human Resource Management of University Incubators and theRole They Play in the Establishment of Creative University Companies  
   
Authors hafezian maryam ,salehi mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved