>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی  
   
نویسنده فرهادی محلی علی ,موسی خانی مرتضی ,طبری مجتبی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:35 -55
چکیده    تدوین و ارائه یک چارچوب مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران، هدف اصلی این مقاله است. در مرحلۀ مدل‌سازی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه‌گیری هدف‌مند، تعدادی خبره با سوابق اجرایی و آموزشی پژوهشی، شناسایی و در مرحلۀ آزمون، 209 نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در میدان موردمطالعه، پیمایش و توصیف شد. روایی تحقیق، از نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم‌افزار اس پی اس اس (0. 79) به دست آمد. اطلاعات به‌دست‌آمده با بهره‌گیری از سیستم استنتاج فازی و نرم‌افزار متلب تبیین و مدل‌سازی به کمک فرایند استنتاج فازی در 5 مرحله با ترسیم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی و 9 قاعده صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، راهبرد‌ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایران با بستر فرهنگی سازمان، همسویی کامل ندارد؛ لذا برای ایجاد همسویی، چارچوبی مفهومی، تدوین و پیشنهاد شد.
کلیدواژه راهبرد منابع انسانی، همسویی، مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی mo-tabari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved