>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی ‏  
   
نویسنده آذر عادل ,شفیعی نیک آبادی محسن ,مقدم علیرضا ,سنگی محمد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:1 -33
چکیده    این پژوهش، در سه فاز اجرا شده است. در فاز اول، مفهوم استعداد مورد مطالعه ‏قرار گرفته و استعداد از 4 ‏منظر الگوهای تکرار شونده افکار، رفتار و احساسات، دانش، تجربه و ویژگی ‏های فردی، جهت اولویت ‏بندی و سنجش انتخاب شده اند. برای اولویت بندی معیارها از 22 نفر ‏خبرگان مرکز آمار ایران، نظر سنجی ‏شده و اوزان معیارها با روش آنتروپی شانون محاسبه گردید. ‏در فاز دوم، بر اساس اوزان معیارها، درجه ‏تناسب شغل و شاغل برای 193 نفر ‏از کارمندان مرکز آمار ایران در 139 شغل منحصربفرد و در 3 سطح ‏عملیاتی، میانی و ارشد، محاسبه شده است. در نهایت در فاز سوم، از نتایج به دست آمده از فازقبل، ‏یک ‏بانک داده به منظور اجرای داده کاوی ‏تشکیل شد و ‏21 مدل با رویکرد درخت تصمیم، تشکیل گردید و ‏‏147 قاعده از آنها ‏استخراج شدند. در نهایت 14 قاعده که از بالاترین احتمال برخوردار بودند، با هدف ‏افزایش تناسب شغل و ‏شاغل انتخاب گردیدند. مقایسه نتایج فاز اول و ‏سوم نشان می دهد که علیرغم تاکید ‏خبرگان بر اهمیت دیگر معیارها در تناسب شغل و شاغل، در واقعیت تناسب از منظر دانش و تجربه در ‏تناسب شغل ‏و شاغل تاثر بیشتری دارند.‏
کلیدواژه ‏ تناسب شغل و شاغل، مدل هوشمند، ‏داده کاوی، درخت تصمیم، استعداد
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مدیریت و علوم اداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مدیریت و علوم اداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مدیریت و علوم اداری, ایران
پست الکترونیکی mohamadsangi@yahoo.com
 
   Designing a Smart Model for the Compatibility between Job and JobHolders Based on Talent through Data Analysis  
   
Authors Azar Adel ,Moghaddam Alireza ,Shafie Nikabadi Mohsen ,sanghi mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved