>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی  
   
نویسنده مرادی کیوان ,ملکی حسن وند مسلم ,تقوی فرد محمد تقی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:211 -237
چکیده    هدف اصلی این نوشتار، بررسی وضعیت اقدامات مدیریت سرمایه انسانی در دانشکده های مدیریت و روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بوده است. این مطالعه از حیث هدف پژوهش کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی به شمار می‌رود. از این رو، 118 نفر کارمند از این دو دانشکده از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. آنها پرسشنامه محرک های سرمایه ی انسانی باسی و مک مورر (2007) را کامل کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (86/0) محاسبه شد. داده ها با استفاده از آزمون‌های تی تک‌نمونه ای و تی برای دو گروه مستقل، تحلیل شدند. نتایج نشان داد: میانگین نمرات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در ابعاد ظرفیت یادگیری و دسترسی به دانش به‌طور معنی‌داری بالاتر از میانگین به دست آمده از دانشکده مدیریت بوده است. همچنین، میانگین به‌ دست آمده از دو دانشکده در ابعاد اقدامات رهبری، درگیری کارکنان و بهینه سازی سرمایه انسانی، تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند و دو دانشکده دارای وضعیت نسبتاً مشابهی بودند. به طور کلی، وضعیت دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی از نظر محرک های مدیریت سرمایه انسانی در حد بالای متوسط و وضعیت دانشکده مدیریت در حد متوسط قرار داشت.
کلیدواژه مدیریت سرمایه انسانی« محرک‌های سرمایه‌ انسانی، سطح بلوغ، آموزش عالی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
   Evaluation of the Maturity of Human Capital Management at Higher Education  
   
Authors moradi keyvan
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved