>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌‌گری اعتیاد به‌کار و تعلق‌خاطر‌کاری  
   
نویسنده عیسی خانی احمد ,برازنده لاله
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:83 -108
چکیده    امروزه، سازمان‌ها همۀ جنبه‌های مختلف زندگی انسان را در برگرفته‌اند و بسیاری از افراد، بخش زیادی از زندگی‌ خود را به کار اختصاص می‌دهند. افزایش حمایت اجتماعی موجب می‌شود افراد به سازمان تعلق‌خاطر بیشتری داشته، رضایت آنها از شغل خود بیشتر شده و درنتیجه بیشتر مایل بوده که در سازمان بمانند و کمتر به ترک خدمت گرایش داشته باشند.هدف این مقاله بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌گری اعتیاد به کار و تعلق خاطر‌کاری می‌باشد. داده‌های این پژوهش از بین 188 نفر از کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‏ها، از آزمون‌های آماری ‎شامل تحلیل همبستگی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد تعلق خاطر‌کاری بر رضایت شغلی، تاثیر مثبت و بر استرس درک‌شده و اختلالات خواب تاثیر منفی دارد. همچنین اعتیاد به کار بر رضایت شغلی تاثیر منفی و بر استرس درک‌شده و اختلالات خواب، تاثیر مثبت دارد. نتایج حاصله، نقش میانجی‌گری تعلق‌خاطر کاری بین حمایت اجتماعی مربوط به کار و رضایت شغلی، استرس درک‌شده و اختلالات خواب را تایید کرد. همچنین نقش میانجی‌گری اعتیاد به کار در رابطه بین حمایت اجتماعی مربوط به کار و اختلالات خواب نیز تایید شد.
کلیدواژه اعتیاد به کار، تعلق خاطر کاری، حمایت اجتماعی، رفاه
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی l.barazandeh@gmail.com
 
   The Effect of Social Support of the Employees Welfare with Mediation of Work Addiction and Belonging  
   
Authors Barazandeh laleh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved