>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی  
   
نویسنده شجاعی سعید ,جمالی غلامرضا ,منطقی نیکزاد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:161 -181
چکیده    منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش ترین سرمایه های هرسازمانی محسوب می‌شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی و در راستای ماده 79 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری جلسۀ توفان مغزی به همراه استفاده از اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه انجام گرفته است. متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل: توانمندساز، مدیریت، انگیزاننده سازمانی و امکانات، طبقه بندی و سپس روابط بین آنها تعریف و مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تجربی موردنیاز برای آزمون مدل مفهومی به وسیلۀ یک فقره پرسشنامۀ ساخت یافته با طیف 7 گزینه ای لیکرت به تعداد 205 آزمودنی، جمع آوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی، بررسی و فرضیه های تحقیق به کمک شاخص tvalue مورد آزمون قرارگرفته و در سطح معنی داری 05/0 تایید شده اند. در نتیجه چهار عامل: مدیریت، انگیزاننده سازمانی، توانمندساز و امکانات به عنوان عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شناخته شده اند.
کلیدواژه بهره‌وری منابع انسانی، بهره‌وری، سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه خلیج فارس, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی nik163@yahoo.com
 
   Identification of the Effective Elements on Human Resource Productivity  
   
Authors jamali Gholamreza ,manteghi nikzad ,shojaei sayed saeed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved