>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی - صفحه:177-206

  tick  بررسی آثار خط‌ مشی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی - صفحه:105-130

  tick  بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی - صفحه:207-225

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی - صفحه:51-78

  tick  بررسی و ارزیابی تاثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان - صفحه:79-104

  tick  رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد - صفحه:29-49

  tick  سنجش و اندازه‌گیری چرایی فعالیت متناسب استعداد - صفحه:153-176

  tick  شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان - صفحه:227-254

  tick  طراحی الگوی یادگیری های غیررسمی مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور با استفاده از رویکرد روایتی - صفحه:131-151

  tick  نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران - صفحه:1-27
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved