>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی در لایه‌ی عملیاتی  
   
نویسنده سلطانی ایرج ,صمدانیان حامد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:57 -82
چکیده    جاری‌سازی ارزش‌های سازمانی موجب بهبود رفتار کارکنان شده و اخلاق حرفه‌ای به مبنایی برای کسب‌وکار بدل می‌گردد. توجه به چگونگی و سازوکارهای لازم برای جاری‌سازی ارزش‌ها و تبدیل آن به رفتارهای عملیاتی در لایه‌ی عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوع، نتایج به‌دست‌آمده، طی مطالعه‌ی موردی در شرکت فولاد مبارکه‌ی اصفهان، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، از جامعه‌ی آماری2000 نفری در لایه‌ی عملیاتی، تعداد 322 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند واز طریق مصاحبه به روش‌های ai و ffi، و پرسش‌نامه، داده‌های موردنظر گردآوری شد. پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ برابر 881/0 تعیین شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل گردید. در این مقاله، با استفاده از روش‌سنجی یادشده و بررسی الگوهای سازمان‌های سرآمد، نهایتاً «الگوی کدهای رفتاری مبتنی بر ارزش‌ها» در لایه‌ی عملیاتی و به‌دست‌آمده است. پس از شناسایی کدهای رفتاری مبتنی بر ارزش‌های چهارگانه‌ی سازمان، اولویت‌بندی این کدها برای اجرا و جاری‌سازی انجام شده است.
کلیدواژه Organizational Values ,Operational Behavior ,Moral And Operational Codes ,Ai And Ffi ,ارزش‌های سازمانی ,رفتارهای عملیاتی ,کدهای اخلاقی و رفتاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
پست الکترونیکی hamed.samadanyan@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved