>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه‌داری کارکنان دانش‏پایه  
   
نویسنده رسولی رضا ,رشیدی مهدی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:39 -55
چکیده    پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه‏داری کارکنان دانشی با استفاده از شیوه‏های مدیریت منابع انسانی سازمان‏دهی شد. با بررسی گسترده‌ی مبانی نظری، عوامل اولیه موثر در مدل تحقیق تنظیم شد و پس از اجرای فن دلفی و دریافت نظر خبرگان و اصلاح و تعدیل عوامل، مدل مفهومی نهایی تحقیق طراحی گردید که در آن، پنج فعالیت‏ مدیریت منابع انسانی (شامل توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای) به‌عنوان متغیرهای پیش‏بین، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران به‌عنوان متغیرهای واسطه (میانجی)، و قصد مانـدن کارکنان دانش‌پایه به‌عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. برای سنجش متغیرها، از پرسش‌نامه‏های استاندارد استفاده گردید. برای جمع‏آوری داده‏ها، نمونه‏گیری به‌صورت تصادفی طبقه‏ای از جامعه‏ی اعضای هییت علمی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی انجام شد. یافته‏های به‏دست‌آمده به روش تحلیل مسیر با نرم‏افزار amos نشان می‏دهد که برنامه‏های منابع انسانی شامل: توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای، ازطریق متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران می‏توانند قصد ماندن را پیش‏بینی کنند و از میان آنها، حمایت سازمانی دارای اثر مستقیم و قوی‏ترین اثر غیرمستقیم بر قصد ماندن کارکنان دانشی است.
کلیدواژه کارکنان دانش‏پایه ,قصـد مانـدن ,حفظ و نگهداری ,برنامه های منابع انسانی ,Knowledge Based Employees ,Intention To Remain ,Maintenance ,Human Resource Programs
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی mirashidi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved