>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی  
   
نویسنده تاجی زهرا ,بردبار غلامرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:153 -177
چکیده    ب به‌کمک سبک رهبری تحول‌آفرین، بهتر می‌توان استعداد­های انسانی سازمان­ها را بالا برد و از ظرفیت­ها و انرژی فزاینده‌ی آنها در حرکت به‌سمت تحقق هدف­ها و دورنمای سازمانی بهره گرفت. نیروی انسانی را نیز باید به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دست‌یابی سازمان به اهدافش دارد. برهمین اساس در این پژوهش سعی برآن شده است که رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین و چابکی کارکنان در دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گیرد. جامعه‌ی آماری این پژوهش،کارکنان دانشگاه یزد (غیر از اعضای هیئت علمی) می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 115نفر انتخاب و پرسش‌نامه بین آنها توزیع شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده، نشان داد که رابطه‌ای مثبت و معنادار بین رهبری تحول‌آفرین و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، رهبری تحول‌آفرین می‌تواند چابکی نیروی انسانی را افزایش دهد. همچنین ابعاد رهبری تحول‌آفرین غیر از متغیرهای انگیزش الهام‌بخش و حمایت رشددهنده، رابطه‌ای مثبت و معنادار با چابکی نیروی انسانی دارند.
کلیدواژه رهبری تحول‌آفرین ,چابکی سازمان ,چابکی نیروی انسانی ,کارکنان دانشگاه یزد
آدرس دانشگاه یزد, دانشگاه یزد, ایران, استادیار, استادیار, ایران
پست الکترونیکی gbordbar-@yazd.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved