>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری - صفحه:129-151

  tick  بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان - صفحه:105-127

  tick  بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی - صفحه:153-177

  tick  تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران - صفحه:53-78

  tick  تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی - صفحه:25-52

  tick  تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران - صفحه:79-104

  tick  درک و تجربه اعضای هیات علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار - صفحه:179-207

  tick  طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی - صفحه:237-266

  tick  طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی - صفحه:209-236

  tick  طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی - صفحه:1-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved