>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد  
   
نویسنده موسوی سیدعلی ,فیاضی مرجان ,سیدجوادین سیدرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:193 -215
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه‌ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه‌ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون‌های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد.براساس نتایج به‌دست‌آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند.
کلیدواژه مدیریت منابع انسانی ,راهبرد جبران خدمات ,رضایت از حقوق و دستمزد
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه تهران, دکترای تخصصی، استادیار دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشگاه تهران، دانشکده‌ی مدیریت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved