>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی  
   
نویسنده مقیمی سیدمحمد ,قلی‌پور آرین ,جواهری‌زاده ابراهیم
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:165 -191
چکیده    امروزه اعتقاد بر این است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه‌ی سازمانی است و به‌همین دلیل، بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تاکید شده است و مدیریت مطلوب آن‌ها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. مدیریت استعداد، نشان‌دهنده‌ی نوعی تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرنده‌ی توجه به نخبگان سازمانی است. یکی از گام‌های نخستین در مدیریت استعداد، شناسایی کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین مولفه‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی در دانشگاه تهران است.پژوهش حاضر، به روش آمیخته، مبتنی بر تحلیل زمینه، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از فن گلوله‌برفی انجام شده که بر مبنای آن تعداد 15 مصاحبه با کارشناسان و مدیران دانشگاه تهران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش، 49 شاخص را برای شناسایی کارکنان کلیدی این دانشگاه شناسایی کرده است که از بین آنها قدرت یادگیرندگی در رتبه‌ی اول اهمیت قرار دارد.
کلیدواژه استعداد ,مدیریت استعداد ,کارکنان کلیدی ,تحلیل زمینه
آدرس دانشگاه تهران, استاد دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی ebrahim.gvaheri@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved