>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه‌ی راهبرد‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت جانشین‌پروری  
   
نویسنده علامه سید محسن ,سلطانی فرزانه ,نریمانی مهدی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:139 -164
چکیده    در مقاله‌ی حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب نظام مدیریت جانشین‌پروری در صنعت نفت براساس مدل کیم در 4 مرحله پرداخته شده است. از بین 174 نفر مدیران و کارگزاران منابع انسانی حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت، 62 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. سپس، با استفاده از آزمون مقایسه‌ی میانگین، شکاف بین وضع موجود و مطلوب نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضع موجود مدیریت جانشین‌پروری در صنعت نفت رضایت‌بخش ‌نبوده و نیازمند توجه بیشتری می‌باشد و در وضع مطلوب نیز مولفه‌ها دارای اهمیت بوده و ضرورت وجود آنها احساس شده است. همچنین، با استفاده از مدل آبرناتی و کلارک، وضعیت‌های متفاوتی را که ممکن است سازمان‌های مختلف از جمله جامعه‌ی مورد نظر، در پیاده‌سازی این نظام با آن روبه‌رو شوند، در قالب 4 موقعیت «پدیدارشده‌ها، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و درک‌شده‌ها» بررسی کرده و برای هر موقعیت، راهبرد‌هایی پیشنهاد داده شده است.
کلیدواژه مدیریت جانشین‌پروری ,ارزیابی کاندیداها ,تعیین خط‌مشی ,راهبرد
آدرس دانشگاه اصفهان, عضو هیئت علمی دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری رفتارسازمانی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی narimanimmehdi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved