>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی  
   
نویسنده آرایی وحید ,اسفیدانی محمدرحیم
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:49 -67
چکیده    تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه‌ی راه‌کارها و سیاست‌های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان‌شناختی و مدیریتی برای تبیین مسیله‌ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه‌ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده‌های موردنیاز جمع آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه‌ی روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه‌ی صفر تا یک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه‌ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تاثیر معناداری را با متغیر وابسته‌ی تحقیق نشان داده اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تاثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود.
کلیدواژه کارآمدی ,انگیزه ,رضایت شغلی ,سبک مدیریت ,عدالت سازمانی ,فرصت سازمانی.
آدرس دانشگاه تهران, دکترای علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری عمومی) دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار مدیریت دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved