>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی  
   
نویسنده صفری حسین ,فتحی محمدرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:163 -184
چکیده    هدف تحقیق حاضر تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی شرکت گاز استان تهران است. ابتدا به‌کمک فنون تدوین راهبرد، مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت‌وضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، راهبرد‌‌های اولیه‌ی سازمانی تدوین شدند. برای تجزیه‌وتحلیل کمّی swot و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل، از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. وابستگی‌های ممکن میان عوامل swot، وزن‌های عوامل راهبردی، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های راهبرد‌‌های جایگزین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نتیجه‌ی پژوهش، تدوین و شناسایی اولویت‌های راهبرد‌‌ی مدیریت منابع انسانی با استفاده از تلفیق فنون swot و anp وahp می‌باشد. براساس نتایج تحقیق، راهبرد بهره‌گیری از روش‌های اصولی، علمی و نوین جذب و گزینش در فرایند استخدام نسبت به سایر راهبرد‌های تدوین شده، دارای اهمیت بیشتری است.
کلیدواژه مدیریت منابع انسانی ,برنامه‌ریزی راهبردی ,؛ فرایند تحلیل شبکه‌ای
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved