>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه‌ی مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی  
   
نویسنده نیکوکار غلامحسین ,مهدوی مزده محمد ,موسوی جلال ,علیدادی تلخستانی یاسر
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:39 -55
چکیده    تحقیق حاضر با هدف توسعه یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی یکی از سازمان های دانش محور دفاعی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1100 نفر از کارکنان دانشی سازمان است که برای انتخاب نمونه 212 نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش-نامه ای محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0.895 محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتیجه این تحقیق منجر به توسعه مدلی گردید که شامل چهار دسته فعالیت برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی و 25 شاخص برای اندازه گیری این فعالیت ها می باشد. شاخص های مربوط به فعالیت های پژوهشی بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و فعالیت های علمی، آموزشی و اجرایی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
کلیدواژه کارکنان دانشی ,ارزیابی عملکرد ,بهرهوری ,مدیریت دانش ,تحلیل عاملی تاییدی
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved