>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی شخصیت و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان و جذابیت سازمانی  
   
نویسنده عریضی حمیدرضا ,براتی هاجر ,حسینی محمود
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:79 -103
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی شخصیت فرد و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان، جذابیت سازمانی و احتمال انتخاب سازمان از سوی متقاضیان استخدام پرداخته است. داده‌ها از یک نمونه‌ی 310 نفری از23000 نفر از متقاضیان استخدام در شرکت ملی گاز ایران، که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند جمع‌آوری شد. شرکت‌کنندگان به ابزارهای پژوهش یعنی پرسش‌نامه‌ی پنج‌عاملی شخصیت (کاستا و مک کرا، 1992)، نیم‌رخ فرهنگ سازمانی (اوریلی و همکاران،1991) و پرسش‌نامه‌های برازش فردسازمان (اسمیتر و همکاران،1993) و جذابیت سازمانی (اسمیتر و همکاران،1993) پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به‌وسیله‌ی تحلیل همبستگی نشان داد که هر کدام از ویژگی‌های شخصیتی مانند برون‌گرایی با ترجیح برخی از ارزش‌های فرهنگ سازمانی مانند سلطه‌جویی، جهت‌گیری گروهی و حمایت‌گری رابطه‌ای معنادار دارند و همچنین بین برازش عینی و برازش درک‌شده‌ی فرد با سازمان و جذابیت سازمانی رابطه‌ای مثبت وجود دارد
کلیدواژه شخصیت ,فرهنگ سازمانی ,برازش فردسازمان ,جذابیت سازمانی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, مدیرتوسعه انسانی شرکت ملی گاز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved