>
Fa   |   Ar   |   En
   آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران  
   
نویسنده سمیعی فاطمه ,صادقیان علیرضا ,عابدی محمدرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:53 -77
چکیده    هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران شرکت پلی اکریل ایران می‌باشد. به این منظور، 83 نفر از مدیران در سه رده‌ی عالی، میانی و سرپرستی به‌عنوان گروه نمونه به‌طور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه‌ی آرزوهای شغلی شاین و موفقیت شغلی محقق‌ساخته بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون درنرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خلاقیت کارآفرینانه، نخستین و استقلال، آخرین آرزوی مسیر شغلی مدیران می‌باشد. هم‌چنین، موفقیت مسیر شغلی ذهنی بیش از موفقیت مسیر شغلی عینی در مدیران وجود دارد و آرزوهای مدیریت عمومی، استقلال و تعادل کار- خانواده، پیش‌بینی‌کننده‌ی خوبی برای موفقیت مسیر شغلی هستند. بین رضایت از کار و رضایت از زندگی با موفقیت مسیر شغلی نیز رابطه‌ی معناداری وجود داشت (05/0p < ).
کلیدواژه آرزوهای مسیر شغلی ,موفقیت مسیر شغلی ,مدیران
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشکده تجارت ومهندسی لندن, انگلستان, دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved