>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین رابطه‌ی شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی  
   
نویسنده پورکریمی جواد ,صداقت مریم
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:201 -222
چکیده    تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه‌ی شایستگی با سبک رهبری (با تاکید بر سبک تحول‌آفرین) مدیران به انجام رسیده است. برای این منظور در مرحله‌ی اول با مصاحبه‌ی عمیق با 16 نفر از مدیران و افراد با تجربه‌ی سازمان، به شمارش مولفه‌های شایستگی مدیران اقدام شد. در مرحله‌ی دوم تعداد 231 نفر از مدیران به‌عنوان نمونه تصادفی از واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در مرحله‌ی اول از مصاحبه و در مرحله‌ی دوم برای سنجش شایستگی از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته براساس نتایج مصاحبه‌ها و در مورد سبک رهبری از پرسش‌نامه‌ی سبک رهبری چند عاملی (mlq) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری مدل معادلات ساختاری (sem) و نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اولاً برای سنجش شایستگی باید به سه مولفه‌ی: شایستگیِ ارزشی، شایستگیِ حرفه ای و شایستگیِ شخصیّتی توجه نمود. در میان این سه مولفه‌، مولفه‌ی شایستگی ارزشی، دارای بیشترین تبیین‌کنندگی است و شایستگی‌های شخصیّتی و حرفه ای در مرتبه‌های بعدی تبیین کنندگی قرار دارند. ثانیاً سبکِ رهبری تحول‌آفرین قابلیّت تبیین شایستگی مدیران را دارد. به‌عبارت دیگر، از سبک رهبری تحول‌آفرین برای پیش بینی و تبیین شایستگی مدیران می توان استفاده نمود.
کلیدواژه شایستگی ,سبک رهبری ,رهبری تحول‌آفرین ,جهاد دانشگاهی.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, پژوهشکده مطالعات توسعه ی جهاددانشگاهی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved