>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه‌ی فکری  
   
نویسنده صالحی کرد آبادی سجاد ,ثابت سمیه
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -22
چکیده    این مطالعه، رابطه‌ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه‌ی فکری را مورد بررسی قرار می‌دهد. از آن‌جا که کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی به‌عنوان ابزارهایی به‌شمار می‌روند که موجب افزایش دانش کارکنان شده است، می‌تواند سرمایه‌ی فکری در سازمان را ارتقا بخشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، مشتمل بر تمامی یگان‌های مشغول به وظیفه در یکی از مراکز آموزش نظامی است. تعداد افرادی که دارای مشاغل کارشناسی در یگان‌های مختلف بودند 120 نفر برآورد گردید. نمونه‌ی آماری این پژوهش مطابق جدول مورگان 92 نفر به‌دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه‌ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای پنج بعد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، تامین منابع انسانی و مشارکت کارکنان بود. برای سنجش سرمایه‌ی فکری نیز از پرسش‌نامه‌ای استاندارد با سه بعد: سرمایه‌ی انسانی، ساختاری و رابطه‌ای استفاده گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه‌ی فکری همبستگی چندگانه‌ی معناداری وجود دارد.
کلیدواژه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی ,سرمایه‌ی انسانی ,سرمایه‌ی ساختاری ,سرمایه‌ی رابطه‌ای
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه آزاد واحد رشت, ایران
پست الکترونیکی somayesabet@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved