>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش  
   
نویسنده سنجقی محمد ابراهیم ,اخوان پیمان ,اجاقی حامد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:23 -42
چکیده    پژوهش حاضر به‌دنبال ارایه‌ی چارچوبی در تبیین ارتباط بین توسعه‌ی فرایندهای مدیریت دانش با انواع فرهنگ‌های سازمانی است. برای این‌منظور از جو سازمانی که در این‌جا زیر عنوان جو دانشی، مفهوم‌سازی گردیده، استفاده شده است. در این چارچوب، چنین بیان شده است که فرهنگ نوآورانه از جو خلاق حمایت می‌کند و از این‌رو فرایند تولید و اکتساب دانش تقویت و بر دارایی دانش مفهومی سازمان افزوده می‌گردد. فرهنگ تداوم رویه با پشتیبانی از جو سیستمی موجب توسعه‌ی فرایند سازمان‌دهی و ذخیره‌سازی و افزایش در دانش سیستمی می‌گردد. فرهنگ مشارکتی از جو گفتمان و در نتیجه فرایند انتشار و اشتراک حمایت نموده و بر دارایی دانش تجربی می‌افزاید و فرهنگ اثربخشی نیز از فرایند به‌کارگیری و در نتیجه از دانش عملیاتی پشتیبانی می‌کند. در نهایت، چهار فرضیه‌ی برآمده از چارچوب پژوهش، به‌صورت میدانی و بر مبنای روش همبستگی آزمون شد که دو فرضیه‌ی مربوط به دو فرهنگ اخیر به‌علت نوپایی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های منتخب، مورد پذیرش قرار نگرفت.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی ,جو دانشی ,فرایند‌های مدیریت دانش ,دارایی‌های دانشی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشیار گرایش مدیریت استراتژیک ،دانشگاه مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشیار گرایش مدیریت سیستم و بهره وری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت Mba, ایران
پست الکترونیکی hamed_ojaghi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved