>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک  
   
نویسنده دلوی محمد رضا ,قربانی حسن ,یوسفی ناهید
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:129 -148
چکیده    امروزه سرمایه‌ی انسانی مهم‌ترین وجه تمایز میان سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. این‌که این سرمایه چه‌گونه مدیریت شود، می تواند تعیین‌کننده‌ی برتری رقابتی یک شرکت در آینده باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس مدل هم‌افزایی الکترونیک است. تحقیق از نوع توصیفی‌ از شاخه‌ی میدانی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد که با توجه به فرمول آماری، حجم نمونه تعداد120نفر برآورد شد. از آزمون t تک‌متغیره، آزمون فریدمن و نمودار مقایسه‌ای رادار برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سیستم هم‌افزایی الکترونیک موجود در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت ذوب آهن، مانع به‌وجود می‌آورد.
کلیدواژه مدیریت منابع انسانی ,مدیریت منابع انسانی الکترونیک ,هم‌افزایی الکترونیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, استاد یار دانشگاه آزاد واحد دهاقان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, استاد یار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, کارشناس سازمان صنعت،معدن و تجارت شهر کرد, ایران
پست الکترونیکی nahidyousefi62@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved