>
Fa   |   Ar   |   En
   برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی  
   
نویسنده رحیمیان اشرف
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:127 -150
چکیده    برند کارفرما راهبرد مدیریت سرمایه‌ی انسانی، برای تمایز است. کارکرد اصلی برند کارفرما، جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه‌ی بیرون سازمان و نگه‌داری استعدادهای درون ِسازمان است. تحقیق حاضر، در جست‌وجوی کاوش ادارک از مفهوم برند کارفرما، چالش-های آن در ایران و هم‌چنین فرایند برندسازی آن است. در این راستا، با 26 نفر از مدیران و کارشناسان خبره‌ی منابع انسانی گروه صنعتی ایران‌خودرو مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته به‌عمل آمد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تم‌های اصلی مصاحبه استخراج شد. اغلب مصاحبه شوندگان، برند کارفرما را یک نیاز ضروری می دانستند. از نظر آنها برند کارفرما رابطه‌ی مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان به‌وجود می‌آورد و برندسازی درونی و بیرونی یک سازمان به صورت توامان تعیین‌کننده‌ی پیشرو بودن سازمان است. آنها معتقد بودند یکی از چالش های عمده ای که برندسازی کارفرما در سازمان های ایرانی با آن روبه‌رو است فقدان بازار آزاد به مفهوم واقعی و فقدان رقابت کسب وکار در سازمان های دولتی و شبه دولتی است
کلیدواژه برند کارفرما ,مدیریت سرمایه‌ی انسانی ,راهبرد
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved