>
Fa   |   Ar   |   En
   ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی  
   
نویسنده میرسندسی سیدمحمد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:199 -220
چکیده    این نوشتار درصدد بررسی دیدگاههای پاسخگویان در یک سازمان نظامی دربارهی عدالت و مقایسه‌ی ادراک آنها با نظریههای مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاههای مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه‌ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسهی این دیدگاهها با نظر افراد، از طریق پرسشنامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافتههای تحقیق، نشان میدهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هموزن و هم‌سان با گویههای مربوط به اصلهای «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریهی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) همخوانی دارد. این یافته، میتواند در راستای تقویت و گسترش «نظریهی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ادراک عدالت ,شایستگی ,نیاز ,نظریهی ترکیبی عدالت.
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved