>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری  
   
نویسنده قلی پور آرین ,پورعزت علی اصغر ,سبک رو مهدی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:119 -139
چکیده    جانشین پروری از مهم‌ترین راهبرد‌های بقا برای فعالیت اثربخش در جهان متلاطم امروز است که صرف نظر از اهمیت این امر، در هر سازمان، مجموعه‌ی متنوعی از عوامل تسهیل‌گر یا بازدارنده در فراگرد توسعه‌ی برنامه‌ی جانشین‌پروری ظاهر می‌شوند که به‌نوعی میدان نیروی پرچالشی را له یا علیه آن به‌وجود آورند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق کیفی-تحلیل محتوا به تحلیل شیوه‌های تسهیل‌گر یا بازدارنده‌ی اجرای برنامه‌ی جانشین‌پروری در شرکت ایتوک پرداخته و از مصاحبه به‌عنوان ابزار گردآوری داده ها بهره گرفته است. حاصل پژوهش، تاکید بر عوامل جدیدی است که به‌لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان‌های ایرانی، به‌ویژه از طریق بی‌صداقتی در ارایه‌ی اطلاعات، بی‌اعتمادی به یک‌دیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان‌شمولی چون: عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه‌ی هزینه و منفعت و فقدان انگیزه‌ی عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه‌ی برنامه جانشین پروری مانع به‌وجود می‌آورند؛ هر چند نیروهای تسهیل‌گرِ قابل ملاحظه ای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه‌ی کارکنان ملاحظه می شوند که فرصت ارزنده ای را برای جانشین پروری به‌وجود می‌آورند.
کلیدواژه برنامه‌ریزی جانشین‌پروری ,تحلیل میدان نیرو ,عوامل تسهیل‌کننده ,عوامل بازدارنده ,Succession Planning ,Force Field Analysis ,Facilitating Factors ,Preventive Factors
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران , ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, نویسنده‌ی مسوول: دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران , ایران
پست الکترونیکی msabokro@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved