>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی مولفه‌ها و الگوهای شایسته‌گزینی برای بهینه‌سازی مدل جانشین‌پروری کارکنان  
   
نویسنده بردبار غلامرضا ,کریمی اوژن ,زارع ناصر ,کنجکاو منفرد امیررضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:87 -114
چکیده    سازمان‌های امروزی باید برای مدیریت استعدادهای فعلی و آتی خود و به‌منظور پرورش افراد مناسب برای پرکردن جایگاه‌های کلیدی، برنامه‌های جانشین‌پروری را جاری سازند. در این راستا، می‌توان با استفاده از مدل شایستگی، استعدادهای انسانی را شناسایی و برنامه‌های آموزشی مناسب را برای پرورش آن‌ها فراهم نمود. هدف این مقاله شناسایی و بهینه‌سازی الگوی شایستگی در یکی از شرکت‌های فولاد آلیاژی است. در این پژوهش، پس از مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، الگوهای شایستگی شناسایی شد و رتبه‌بندی الگوها بااستفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی‌پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز، از طریق مطالعه‌ی ادبیات موجود، پرسش‌نامه، مصاحبه‌های ساختاریافته و نشست‌های متعدد با خبرگان جمع‌آوری شده است. نتایج و یافته‌های این آزمون نشان داد که تحصیلات، تعهد سازمانی و نگرش مثبت، به‌ترتیب در رتبه‌های برتر قرارگرفتند. درپایان، موانع فراروی اجرای طرح جانشین‌پروری در شرکت فولاد آلیاژی شناسایی و راه‌کارهای مقابله با آن نیز ارایه شده است
کلیدواژه جانشین‌پروری ,الگوهای شایستگی ,شایسته‌گزینی
آدرس دانشگاه یزد, استادیار , ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار, ایران, کارشناس ارشد مدیریت اجرایی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی, ایران
پست الکترونیکی monfared_55@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved