>
Fa   |   Ar   |   En
   تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی در پیاده‌سازی مدیریت دانش   
   
نویسنده حسن‌پور حسینعلی ,جهانشاهی حسن ,احمدی قواقی مسعود
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:137 -163
چکیده    برای پیاده‌سازی موفق پروژه‌ی مدیریت دانش در سازمان‌ها، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای این پروژه، ضروری است؛ زیرا شناخت این عوامل می‌تواند به سازمان‌ها در طراحی، آمادگی‌سنجی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی مدیریت دانش یاری دهد؛ اما این عوامل اولویت یکسانی ندارند و هم‌چنین مستقل از هم نیستند و دارای وابستگی‌های درونی هستند. ازطرفی دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های دانش‌محور، نیازمند پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی، یافتن روابط علّی و اولویت‌بندی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها، با روی‌کرد تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ای است که وابستگی‌های موجود میان عوامل را نیز، در نظر می‌گیرد. به این منظور از روی‌کرد ترکیبی dematel و anp استفاده می‌شود. بر این اساس، این تحقیق از سه بخش اصلی شکل گرفته است. در گام اول، عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش، از ادبیات موضوع و محیط تحقیق استخراج می‌شود. پس از تایید این عوامل توسط خبرگان تحقیق، در گام دوم، وابستگی‌های درونی عوامل، با استفاده از روش dematel محاسبه می‌شود و در گام سوم، به وزن‌دهی عوامل با استفاده از روش anp پرداخته می‌شود. از نتایج مهم این تحقیق شناسایی عوامل علّی و تعیین عوامل بحرانی موثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در محیط‌های دانشگاهی است.
کلیدواژه مدیریت دانش ,عوامل موفقیت ,فرایند تحلیل شبکه‌ای (Anp) ,دیماتل (Dematel) ,فازی
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), کارشناس ارشد مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی masoud_a1364@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved