>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیات علمیِ سازمان‌های پژوهشی   
   
نویسنده پورکریمی جواد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1389 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:141 -155
چکیده    اعضای هیات علمی، به‌عنوان رکن اساسی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌شمار می‌روند. توجه به این جایگاه، به‌منزله‌ی توجه به سرمایه‌ی انسانی در سازمان هاست و در صورت توجه به این مهم موجب انجام بهتر رسالت سازمان ها خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، ارایه‌ی الگوی توسعه‌ی حرفه ای اعضای هیات علمی در یک محیط علمی پژوهشی (مطالعه‌ی موردی جهاد دانشگاهی) می باشد. برای این منظور، از روش تحقیق کیفی و کمّی استفاده شد. ابزار مورد بهره‌برداری در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش‌نامه بود. الگوی مفهومیِ احصا شده در بخش کیفی، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته به‌وسیله 248 نفر از اعضای هیات علمی و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که برای توسعه‌ی حرفه ای اعضای هیات علمی، حداقل می‌بایست به شش مولفه‌ی اساسی توجه نمود. این مولفه ها عبارتند از: توسعه‌ی پژوهش، توسعه‌ی خدمات تخصصی، توسعه‌ی انتشارات علمی، توسعه‌ی استفاده از شبکه و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، توسعه‌ی زبان انگلیسی و توسعه‌ی تدریس.
کلیدواژه توسعه‌ی حرفه ای ,اعضای هیات علمی ,مراکز پژوهشی ,جهاد دانشگاهی ,: Professional Development ,Faculty Members ,Research Organizations ,Jihad Daneshgahi
آدرس پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی, استادیار پژوهشکده‌ی مطالعات توسعه‌ی جهاد دانشگاهی , ایران
پست الکترونیکی jpkarimi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved