>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر همانندی موقعیت بر امتیازات داوطلبان در کانون‌های ارزیابی  
   
نویسنده آذرفر امیر ,علی شیری محمدمهدی ,محمدی محمدحسین
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:1 -24
چکیده    کانون‌های ارزیابی، ازجمله ابزارهای پرکاربرد و معتبر در زمینه سنجش و ارزیابی است که استفاده از آن بیشترین روایی پیش‌بین را برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند. همانندی موقعیت شغلی، یکی از موضوعات محوری در طراحی کانون‌های ارزیابی است. همواره این سوال وجود داشته است که ابزارهای مورداستفاده در کانون ارزیابی، تاچه‌حد باید به زمینه واقعی شغل هدف، شباهت داشته باشد. این نکته از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که افزایش یا کاهش همانندی موقعیت می‌تواند بر امتیازات داوطلبان در کانون ارزیابی اثرگذار باشد. این پژوهش برای پاسخگویی به این سوال طراحی شده است. در این مسیر، ابزارهایی با میزان همانندی موقعیت مختلف در کانون‌ ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج و اثرگذاری آنها بر نتیجه نهایی تحلیل شد. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای با همانندی موقعیت بالا می‌تواند ازسویی «اثر تمرین» را افزایش دهد و ازسوی‌دیگر، قدرت تبیین بیشتری را درمورد شایستگی‌های موردارزیابی، ایجاد کند. درنهایت این تحقیق پیشنهاد می‌دهد که طراحی کانون‌های ارزیابی با استفاده از ابزارهای دارای سطوح مختلف همانندی موقعیت، می‌تواند باعث ارزیابی دقیق‌تر شایستگی‌ها در کانون ارزیابی شود.
کلیدواژه کانون ارزیابی، همانندی موقعیت، اثر تمرین، شبیه‌سازی سازمانی، تحلیل عاملی تاییدی
آدرس دانشگاه تهران تهران ایران, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده معارف اسلامی و مدیریت, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده معارف اسلامی و مدیریت, ایران
 
   The Effects of the Consistency of Situation on the Advantages of the Candidates in Evaluation Centers  
   
Authors Azarfar Amir ,Alishiri MohamadMahdi ,Mohamadi mohamadhosein
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved