>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد  
   
نویسنده دهقانان حامد ,افجه علی اکبر ,سلطانی مرتضی ,جواهری زاده ابراهیم
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:185 -217
چکیده    هدف از این پژوهش، طراحی الگوی (مدل) مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی ایران است که شرکت مادرتخصصی توانیر به‌عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق، کیفی و به‌صورت مشخص، روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (رویکرد ظاهرشونده) است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، متخصصان مدیریت منابع انسانی و استعدادهای سازمانی شرکت توانیرند که 16 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری نظری و هدف‌مند انتخاب ‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و میدان‌نگاری بوده است که پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار maxqda نسخه 10 کدگذاری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجزای اصلی مدل مدیریت استعداد شامل: "استعداد‌خواهی"،" استعدادیابی"، "استعداد‌گماری"، "استعدادداری" و "استعداد‌افزایی" است که پیامدهای اجرایی آن در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی قرار دارد. تئوریزه‌کردن هم‌زمان جنبه مثبت و منفی مدیریت ‌استعداد در کنار تحلیل چندسطحی پیامدهای آن در بافت شرکت‌های دولتی ایران از دیگر یافته‌های اصلی پژوهش حاضر است.
کلیدواژه استعداد، مدیریت استعداد، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، شرکت توانیر
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فارابی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
 
   The Grounded Theory Model in the Talent Management Process  
   
Authors Javaheri Ebrahim ,Soltani Morteza ,dehghanan hamed ,Afjahi seed Aliakbar
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved