>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی  
   
نویسنده محمدیان محمد ,شهسواری هادی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:217 -232
چکیده    رویکرد نهادی برای فرماندهان، مشاوران آموزشی و متولیان تربیت سرمایۀ انسانی، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فرهنگ سازمانی یک واحد نظامی با رویکرد نهادی است. رویکرد این تحقیق، توصیفی از نوع کمی است. جامعۀ آماری، کل واحد سازمان است. نمونۀ تحقیق تعداد 265 نفر بوده‌ که به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ معتبر دارای روایی و پایایی است. قابلیت اعتماد ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ 93/0 به‌دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای24 spss وexcel 365  در پنج بعد: مکتبی (3.50)، بعد محیط‌محور (3.08)، انسان‌محور (3.10)، آرمان‌محور (3.25) و قانون‌محور (3.18 ) نشان داد که این واحد نظامی از وضعیت متوسطی برخوردار است. همچنین یافته‌های تحقیق، نشانگر آن است که بالاترین میانگین، بعد مکتبی با 3.50  بود که لازم است این بعد با روحیه جهاد و مدیریت جهادی، تقویت و حفظ شود و پایین‌ترین بعد، محیط‌‌محور با 3.08 است که باید با آموزش و تغییر نگرش، تقویت شود.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی، رویکرد‌نهادی، واحد نظامی
آدرس پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع), مرکز تحقیقات مدیریت سلامت, ایران. دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران
 
   An Investigation of Organizational Culture of a Military Unit by Institutional Approach  
   
Authors Shahsavari Hadi ,Mohammadian Mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved