>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط  
   
نویسنده یزدخواستی علی ,مزروعی نصرابادی اسماعیل ,دولتشاه پیمان
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:121 -140
چکیده    در اقتصاد امروزی، محیط کسب‌وکار، پیچیده، پویا و بیش‌از‌پیش رقابتی می باشد و مواجه‌شدن با این محیط رقابتی، زمینه را برای ایجاد افول شرکت ها فراهم کرده است. ازآنجاکه منابع انسانی، نقش عمده ای در بهبود عملکرد و در نتیجه بقای شرکت ها در شرایط بحرانی دارد، لذا این مقاله به‌دنبال شناسایی ابعاد جدیدی از راهبرد های منابع انسانی در مرحله افول شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی هستند که دوره زمانی افول حداقل یک‌ساله را تجربه کرده اند. در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و برای انجام مصاحبه ها روش گلوله برفی به‌کار گرفته شده است. همچنین باید خاطر‌نشان کرد که این تحقیق حاصل مصاحبه های نیمه‌ساختاریافته ای از یازده مدیر ارشد شرکت‌های نمونه بوده است. نتایج نشان داد که راهبرد های منابع انسانی در زمان افول، 6 تم، 12 مولفه و 39 گویه می‌باشند و شامل: راهبرد سطح مدیر عامل، راهبرد سطح تیم مدیریت ارشد، راهبرد کاهش هزینه، راهبرد منابع انسانی نوآورانه، راهبرد تغییر فرهنگ و درنهایت راهبرد ابتکاری هستند. عنوان برخی تم ها با ادبیات موضوع یکسان است، ولی زیرمولفه ها و گویه های سازنده آن تاحدودی متفاوت می باشد. همچنین ورود تم راهبرد ابتکاری به ادبیات نیز از نوآوری‌های این پژوهش است.
کلیدواژه مرحله افول، راهبرد چرخش، راهبرد منابع انسانی، صنعت مواد غذایی
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی peyman_dolatshah@yahoo.com
 
   Identification of Human Resource Rotational Strategies at the Time of Recession of Small and Medium Businesses  
   
Authors Yazdkhasty Ali ,Mazroui Nasrabadi Esmaeil ,dolatshah peyman
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved