>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه  
   
نویسنده بامداد صوفی جهانیار ,امامت محمد محسن
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:97 -120
چکیده    هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه هاست. بدین‌منظور عوامل موثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی با مبنا قراردادن پژوهش ورهاگن، بومی سازی و تعیین شدند. در این پژوهش از روش بهترین بدترین برای رتبه بندی این عوامل استفاده شده است. پرسشنامه طراحی‌شده براساس مدل بهترین بدترین، به اساتید دانشگاه که در حوزه منابع انسانی، سال ها تدریس و تحقیق نموده اند، داده شد تا به صورت جداگانه در ارتباط با "جذب" و سپس "نگهداشت" استعدادهای علمی، نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. جامعه موردمطالعه تحقیق شامل کلیه متقاضیان جذب هیئت‌علمی و اعضای کنونی هیئت‌علمی دانشگاه‌هاست و نمونه اطلاع‌دهنده به‌منظور بومی سازی مدل مفهومی تحقیق و پاسخ دهی به پرسشنامه های اولویت بندی شامل پنج تن از خبرگان باسابقه و تجربه هستند. درنتیجه می توان ادعا نمود که نمونه گیری در تحقیق حاضر به‌صورت قضاوتی و هدف‌مند انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد به‌منظور موفقیت در جذب استعدادهای علمی، توجه به عوامل برند و شهرت دانشگاه و ارزش و فرهنگ دانشگاه حائز اهمیت است. همچنین به‌منظور موفقیت در نگهداشت استعدادهای علمی موجود، توجه به عوامل ارزش و فرهنگ و جو تدریس و آموزش حائز اهمیت است. توجه دانشگاه ها به عوامل مهم شناسایی‌شده در این پژوهش می تواند به جذب بهتر استعدادهای علمی کمک شایانی کند.
کلیدواژه مدیریت استعداد، تصمیم‌گیری چند معیاره، روش بهترین بدترین (Bwm)، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران
پست الکترونیکی emamat@atu.ac.ir
 
   Identifying and Prioritizing the Effective Factors in the Attraction and Retention of Scientific Talents at Universities  
   
Authors Bamdad Soofi Jahanyar ,Emamat Mir Seyed Mohammad Mohsen
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved