>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک - صفحه:47-68

  tick  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی - صفحه:165-190

  tick  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی - صفحه:191-214

  tick  تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده ‏بنیاد - صفحه:69-96

  tick  شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط - صفحه:121-140

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه - صفحه:97-120

  tick  مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها - صفحه:215-237

  tick  معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران - صفحه:1-25

  tick  مولفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (Smes) برای دستیابی به عملکرد بهتر - صفحه:25-46

  tick  واکاوی و تبیین پیامدهای شغلی و سازمانی بازاریابی داخلی - صفحه:141-164
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved