>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی ابعاد و مولفه‌های بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش به منظور ارائه یک مدل مفهومی  
   
نویسنده بیگدلی محمد ,داودی رسول ,کمالی نقی ,انتصار فرمنی غلامحسین
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:73 -99
چکیده    پژوهش حاضر به‌منظور ارائه الگوی بهسازی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌ها از نوع آمیخته است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان اداری آموزش‌وپرورش استان زنجان (1011=n) است که از بین آنها 280 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از مطالعات پیشینه و ادبیات پژوهش، مصاحبه و اجرای فن دلفی، پرسشنامه‌ای برای تعیین وضعیت موجود برنامه‌های بهسازی منابع انسانی، تدوین شد. روایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.81 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود برنامه‌های بهسازی منابع انسانی در ابعاد بهسازی اخلاقی، اجتماعی فرهنگی و بعد فردی از میزان رضایت نسبی برخوردار است ولی ابعاد سازمانی، حرفه‌ای و آموزشی پایین‌تر از حد متوسط بودند. مدل نهایی در چهار بخش: فلسفه و اهداف، ابعاد و مولفه‌ها، فرایند اجرایی و برون‌داد مدل طراحی شد. باتوجه‌به نتایج پژوهش، در بخش ابعاد و مولفه‌ها، مقدار شاخص نیکویی برازش 0.97 و مقدار شاخص میانگین مربعات خطای برآورد 0.048 برآورد شد و اعتبار کل مدل نیز به تایید متخصصان امر رسید.
کلیدواژه بهسازی، منابع انسانی، برنامه‌های بهسازی، مدل بهسازی منابع انسانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, گروه مدیریت اموزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, گروه روان شناسی, ایران
 
   Identifying the Dimensions and Components of Human Resource Improvement in Education for Proposing a Conceptual Model  
   
Authors Entesar Fomani Gholamhossein ,Kamali Naghi ,Davoudi Rasoul ,bigdeli mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved