>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه  
   
نویسنده وفاخواه شادی ,یار احمدی مرتضی ,تمجید یامچلو علی رضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:49 -72
چکیده    ارزش‌های فرهنگی بر جنبه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی تاثیر می‌گذارد. هدف این مقاله بررسی نقش ارزش‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه است. در این مقاله تاثیر مولفه‌های فرهنگ سازمانی براساس مدل فرهنگی هافستد بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه براساس استاندارد پی.ام.باک، مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه در بیش از 20 سازمان و شرکت پروژه‌محور، مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و داده‌های حاصل از پرسشنامه ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی و از بین 2000 نفر از کارکنان جامعه موردمطالعه، گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای فرهنگی؛ فاصله قدرت، فردگرایی و جمع‌گرایی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه تاثیرگذار هستند. آنچه که در یافته‌های تحقیق به صورت بارزی به تایید رسید؛ اثر منفی متغیر فردگرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه و بالعکس نقش مثبت متغیر جمع‌گرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه بوده است که نشان‌دهنده نقش کلیدی توسعه شاخص‌های فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه می‌باشد.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه، مدل هافستد، استاندارد Pmbok
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند, گروه مدیریت اجرایی, ایران
پست الکترونیکی itm.tamjid@gmail.com
 
   Investigating the Effect of Organizational Culture Types On Human Resource Management of Project Processes  
   
Authors tamjid yamche loo ali reza ,yar ahmadi morteza ,vafakhah shadi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved