>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد  
   
نویسنده سلطانی محمد رضا ,طلایی محمد حسین ,صابری مقدم احمد
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:23 -47
چکیده    وجود یا فقدان نظام ارزشیابی عملکرد موثر و کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطۀ مستقیم دارد. سازمان‌ها وظیفه دارند تا درجهت هرچه کارآمدکردن این نظام تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی، تحلیل و نقد نظام ارزشیابی عملکرد در یکی از سازمانها انجام شد. روش تحقیق ازحیث نوع تحقیق، کاربردی و ازجهت ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسانی می‌باشند که در فرایند طراحی، اجرا و نظارت بر نظام ارزشیابی عملکرد، نقش داشته‌اند. این تعداد که مستقر در استان تهران هستند 30 نفرند که به‌صورت تمام‌شماری انتخاب شده‌اند. شش پرسشنامه تحقیق در شش مرحله بین نمونه آماری توزیع شده است. برای بررسی و شناسایی چالش‌های نظام ارزشیابی عملکرد، داده‌های بهنجار (نرمال) از آزمون کولموگروف اسمیرونوف و برای میزان تاثیر هریک از چالش‌های شناسایی‌شده بر نظام ارزشیابی کارکنان از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های انجام‌شده نشان داد که نظام ارزشیابی عملکرد در تمامی ابعاد (ورودی‌ها، محتوا، ارزشیاب‌ها، ارزشیابی‌شوندگان، شیوه‌های اجرا و خروجی‌ها) با آسیب‌ها، مشکلات و کاستی‌هایی مواجه است.
کلیدواژه آسیب شناسی، ارزیابی عملکرد، نظام ارزشیابی عملکرد
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
 
   An Appraisal and Evaluation of the Status of Performance Evaluation System  
   
Authors saberi moghadam ahmad ,talaee mohammadhosein ,soltani mohammadreza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved