>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی  
   
نویسنده توکلی عبدالله ,هاشمی علیرضا ,ثابت عباس ,رازقی سعید
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:77 -103
چکیده    مدیریت منابع انسانی سبز، مهم‌ترین رکن مدیریت سبز است و در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق‌ساخته نظام‌های مدیریت منابع انسانی است. روایی به‌صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ‌بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی انجام گرفت. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار smart pls انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش‌بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام‌ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی‌دار است.
کلیدواژه مدیریت منابع انسانی سبز، رویکرد مدیریت سبز، مدیریت زیست‌محیطی، نظام‌های مدیریت منابع انسانی
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی razeghi.saeed@yahoo.com
 
   Proposing a Green Human Resource Management Model on the Basis of Human Resource Management  
   
Authors sabet Abbas ,tavakoli abdola ,hashmi alireza ,razeghi saeed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved