>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی-سازمانی  
   
نویسنده حسینی حسن ,شائمی برزکی علی ,نصر اصفهانی علی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:25 -50
چکیده    هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در سازمان‌هاست. جامعه آماری این تحقیق، مدیران ارشد شرکت ذوب‌آهن اصفهان بودند که از میان آنها نمونه 19 نفری با روش نمونه‌گیری هدف‌مند از نوع گلولۀ برفی انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار، احصا شود. سپس به روش میدانی براساس تدوین پرسشنامه و انجام cvr و cvi تلاش شد با نظرسنجی از آنان ، نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار نظام جانشین‌پروری، اقدام شود. بعد از انجام مصاحبه‌ها و شناسایی تم‌های اصلی، پرسشنامه مبتنی‌بر شاخص‌ها و زیرشاخص‌های احصا‌شدۀ تم‌ها طراحی شد. تحلیل داده‌ها در قسمت کمی با استفاده از نرم‌افزار spss و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی‌بر کدگذاری سه‌مرحله‌ای کلارک و براون (2006) با استفاده از نرم‌افزار nvivo انجام گرفت. نتایج نشان داد که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرج از مصاحبه‌ها، شش مورد به‌علت عدم احراز نسبت روایی، حذف و 26 شاخص به‌وسیله مدل اندازه‌گیری و شاخص‌های برازش در نرم‌افزار lisrel مورد تایید قرار گرفت که به‌صورت فرایندی و تدریجی اتفاق می‌افتد. همچنین هرکدام از تم‌ها، پیش‌زمینه تم قبلی درجهت استقرار نظام می‌باشند.
کلیدواژه جانشین‌پروری، نظام مدیریت جانشین‌پروری، ارزیابی نظام جانشین‌پروری
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی alin@ase.ui.ac.ir
 
   Designing a Model for Succession Management System Based on Native Organizational Indicators  
   
Authors Nasr Esfahani Ali ,Shaemi Barzoki Ali ,Hosseini Seyed Hasan
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved