>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس  
   
نویسنده شمس زارع میلاد ,طهماسبی رضا ,یزدانی حمیدرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:1 -24
چکیده    نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به‌حساب می‌آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه‌گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل‌محور و توصیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان، گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرایند نظام‌های منابع انسانی و مدیریت داده‌ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین‌ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت باتوجه‌به شکاف‌های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای اجرای پروژه‌های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه شد.
کلیدواژه مدیریت منابع انسانی، بلوغ فرایند منابع انسانی، مدل فیلیپس، تعالی منابع انسانی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابذاری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
   Evaluating the Maturity of Human Resource Management Processes Based on Philips Model  
   
Authors shams zare Milad ,Tahmasbi Reza ,yazdani hamid reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved