>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد  
   
نویسنده فرخی مجتبی ,نصراصفهانی علی ,صفری علی
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:153 -179
چکیده    هدف این پژوهش، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد و جامعه آماری پژوهش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های ترکیبی (کیفی کمی) است. برای طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد. بدین منظور با انجام 25 مصاحبه مدل اولیه پژوهش طراحی شد. برای بررسی روایی در بخش کیفی از روش های مثلثی، بررسی اعضا و بررسی زوجی و برای تایید پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی برای تایید مدل طراحی‌شده براساس مصاحبه ها پرسشنامه‌ای متناسب با مدل طراحی شد و این مدل با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل 380 نفر بودند که حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 181 نفر تعیین شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار amos  تاییدکننده مدل طراحی شده بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی، سازمانی، گروهی و باتوجه‌به ضرروت درونی‌شدن و تغییر نگرش کارکنان و مدیران فولاد مبارکه در حوزه مسائل محیط‌زیست، مهم‌ترین راهکار جهت تغییر نگرش در این شرکت آموزش و افزایش دانش در حوزه محیط‌زیست است.
کلیدواژه مدیریت سبز؛ مدیریت منابع انسانی سبز؛ صنعت فولاد، مبارکه اصفهان
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی a.safari@ase.ui.ac.ir
 
   Proposing a Green Human Resource Management Framework for Steel Industry  
   
Authors safari Ali ,nasrisfahani ali ,farokhi mojtaba
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved